Clàusula de protecció de dades de caràcter personal a subscriure pels inscrits a la XXXIV Reunió Anual Cercle d’Economia

Dades i finalitats d’inscripció

Les dades que ens faciliti amb motiu de la seva assistència a la XXXIV Reunió Anual Cercle d’Economia a celebrar a Sitges els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny ( “XXXIV Reunió Anual Cercle d’Economia”), seran incorporades a sengles fitxers, el responsable dels quals és el ASSOCIACIÓ CERCLE d’ECONOMIA, CIF G08484735 i amb domicili en carrer Provença, 298.

Tots els camps que apareixen assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligada complementació, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat d’inscriure i assistir a la “XXXIV Reunió Anual Cercle d’Economia”

Les seves dades seran tractades pel CERCLE D’ECONOMIA amb la finalitat de gestionar la seva inscripció i assistència a la “XXXIV Reunió Anual Cercle d’Economia”, la qual cosa inclou l’atenció a les seves consultes o sol·licituds d’informació o documentació.

Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament de les seves dades, en els termes previstos legalment, dirigint-se a l’adreça postal del CERCLE D’ECONOMIA anteriorment assenyalada, i acompanyant còpia del document que acrediti la seva identitat.

Per a la seva major comoditat, podrà obtenir informació sobre l’exercici d’aquests drets telefònicament, a través del número 93 200 81 66, per correu electrònic, a través de l’adreça secretaria@circuloeconomia.com,o bé consultant la nostra pàgina web www.cercleeconomia.com

Finalitats Addicionals: Informació sobre les nostres activitats

En el cas que estigui interessat i així ho accepti mitjançant la complementació de la casella corresponent que trobarà en el formulari, les seves dades poden ser tractades per el CERCLE D’ECONOMIA per remetre-li informació sobre les nostres activitats, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com que les seves dades poden ser tractades per a realitzar segmentacions i / o elaborar perfils amb idèntica finalitat.

Un cop finalitzada la nostra relació el CERCLE D’ECONOMIA podrà seguir fent ús de les seves dades per a mantenir-lo informat de les nostres activitats, en els estrictes termes i condicions d’aquesta clàusula, fins que no revoqui el consentiment que ens ha donat.