El Cercle Opina: El finançament dels partits polítics

Les relacions entre política i diner han estat sempre i son avui objecte de controversia pública en la major part deis països democràtics. En les dues darreres dècades, s’ha criticat el cost excessiu de l’activitat electoral ais Estats Units i en diversos països europeus i s’ha posat en relació amb l’existència de casos de corrupció individual i institucional en l’escena pública de molts estats.

Desembre de 1999