El Cercle Opina: Un nou impuls polític

Som a l’inici del nou cicle polític, iniciat a Catalunya després de les darreres eleccions autonò- miques i a Espanya després de les recents eleccions legislatives.

A Catalunya, el nou Govern sorgit del pacte tripartit entre PSC, Esquerra i IC-Verds, ha suposat la fi d’una llarga etapa d’hegemonia de governs de CiU, sota la presidència de Jordi Pujol, i ha comportat la conformació d’una alternativa de govern, la acció del qual es troba encara en els seus inicis.

A Espanya, el resultat electoral ha implicat la fi d’un període de vuit anys de govern del Partit Popular, sota la presidència de José María Aznar, i l’accés al poder del Partit Socialista.

Aquesta doble renovació parlamentària, que constitueix per si mateixa un fet de gran relle- vància, coincideix amb una conjuntura nacional i internacional que atorga una transcen- dència històrica al moment actual, ple de possibilitats però, també, ple d’incerteses. Per tot això, és un fet habitual trobar referències freqüents –a tota mena de fòrums i debats– a la neces- sitat urgent de conformar un nou ordre mundial, com també a l’oportunitat de desenvolupar i aprofundir en la millora de les nostres institucions.

Juny de 2004