Anuari 2013

La reforma de la democràcia espanyola. Les dimensions polítiques de la crisi

L’existència d’un bon debat públic sobre els problemes actuals i els reptes de futur als quals fan front la nostra economia i societat és la condició sine qua non per a l’existència de bones polítiques públiques i, més enllà, per a l’adap- tació de les nostres institucions polítiques i administratives al constant canvi econòmic i social. La qualitat del debat públic determina la qualitat del pro- cés de formació de decisions públiques i la seva capacitat per recollir les pre- ferències socials; és a dir, l’interès general. Sense una societat activa i pluralis- ta, el funcionament institucional s’esbiaixa a favor dels interessos particulars i corporatius.

L’objectiu fonamental d’aquesta nova edició de l’Anuari del Cercle d’Economia és fomentar aquest debat públic al nostre país. De fet, es pot dir que aquesta és la raó de ser de l’existència mateixa del Cercle des de la seva fundació a finals dels anys cinquanta del segle passat. Els seus estatuts en defineixen l’objectiu fundacional com el de contribuir a la dinamització de la societat i a la modernització de l’economia i la política. L’Anuari respon a aquest compromís.

Mentre que el tema de l’Anuari 2012 va ser Les crisis d’Europa, el d’aquest any és La reforma de la democràcia espanyola. El motiu de l’elecció d’aquest tema és la convicció que la crisi actual i, especialment, la sortida definitiva d’aquesta situació tenen una dimensió política innegable. La manera en què sapiguem donar resposta a aquesta dimensió política de la crisi espanyola marcarà el desenvolupament del país per a les pròximes dècades.

Anuari 2012

Les Crisis d'Europa

Aquesta crisi inacabable mostra singularitats que la diferencien clarament d’episodis similars del passat. Entre d’altres, que les seves arrels van molt més enllà de l’àmbit estrictament econòmic, i que el seu marc de resolució excedeix els espais nacionals per a situar-se, com a mínim, a l’escenari europeu. Però Europa, de ve-gades, sembla més el problema que la solució perquè, sota la pressió de la crisi, manifesta carències rellevants en diversos àmbits, que el llarg període de bonança econòmica permetia dissimular. Per això, i en consonància amb el que ha estat la trajectòria europeista del Cercle d’Economia des dels seus inicis, la primera edició del nostre Anuari pretén aproximar-se a Les crisis d’Europa.

Publicacions anteriors